[Ngữ pháp N4-N3] ~させてください/させてもらえますか/させてもらえませんか:Xin cho tôi…/ Hãy cho phép tôi…/ Xin được phép…/ Có thể cho phép tôi…được không?


Cấu trúc [Động từ thể sai khiến] て + ください/もらえますか/もらえませんか。 Cách dùng / Ý nghĩa ① Đây là cách nói được ....

[Ngữ pháp N4] ~ がする/がします:Có mùi, Có tiếng, Có cảm giác


Cấu trúc Danh từ + がする/がします Cách dùng / Ý nghĩa ① Đi sau danh từ chỉ mùi, hương vị, hương ....

[Ngữ pháp N4] ~ てきます:Làm gì đó rồi quay lại


Cấu trúc Động từ thể て + 来きます Cách dùng / Ý nghĩa ① Diễn đạt ý nghĩa “đi đến một ....

[Ngữ pháp N4] ~ のに:Cho…, để…


Cấu trúc Vる/N + のに Cách dùng / Ý nghĩa ① Được sử dụng như là danh từ ② Thường theo sau ....

[Ngữ pháp N4] ~ てみる/てみます:Thử làm gì đó


Cấu trúc [Động từ thể て] + みる/みます Cách dùng / Ý nghĩa ① Dùng để trình bày một hành động ....

[Ngữ pháp N4] ~途中で:Trên đường/ giữa chừng…


Cấu trúc [Động từ thể từ điển] + 途中とちゅうで[Danh từ] + の + 途中とちゅうで Cách dùng / Ý nghĩa ① Diễn ....

[Ngữ pháp N4] のは/のが/のを:Danh từ hóa động từ


Cấu trúc [Động từ thể từ điển] のは + [tính từ][Động từ thể từ điển] のが + [tính từ][Động từ ....

[Ngữ pháp N4] ~ によって:Do, bởi…


Cấu trúc [Danh từ] + によって + (Động từ thể bị động)[Danh từ 1] + による + [Danh từ 2] ....

[Ngữ pháp N4] Cách sử dụng Khiêm Nhường Ngữ trong Tiếng Nhật


Kính ngữ được sử dụng phổ biến trong xã hội Nhật, nhằm biểu thị thái độ tôn trọng, lịch sự ....

[Ngữ pháp N4] Cách sử dụng Tôn Kính Ngữ trong Tiếng Nhật


Kính ngữ được sử dụng phổ biến trong xã hội Nhật, nhằm biểu thị thái độ tôn trọng, lịch sự ....