KHIÊM NHƯỜNG NGỮ TOÀN TẬP
KHIÊM NHƯỜNG NGỮ TOÀN TẬP

Kính ngữ được sử dụng phổ biến trong xã hội Nhật, nhằm biểu thị thái độ tôn trọng, lịch sự ....