Điểm cho phần GOI (文字 - 語彙):TỪ VỰNG - HÁN TỰ
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Điểm cho phần BUNPO(文法):NGỮ PHÁP
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Điểm cho phần DOKKAI(読解):ĐỌC
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Điểm cho phần CHOUKAI(聴解):NGHE
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng

TÍNH ĐIỂM

Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N1
Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180 điểm)
Điểm kiến thức Ngôn Ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)

Kết quả

Điểm tổng: ... Điểm
Điểm kiến thức Ngôn Ngữ: ... Điểm
Điểm Đọc hiểu: ... Điểm
Điểm Nghe hiểu: ... Điểm

KẾT QUẢ