1. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ は:Thì, là, ở
 2. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ が:Là…, Thì…, Nhưng..
 3. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ の:Của…
 4. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ か:… Phải không?
 5. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ で:Ở, Bằng, Với, Vừa…vừa
 6. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ へ:Đi …
 7. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ に Cơ bản và nâng cao
 8. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ を : Chỉ Đối Tượng Của Hành Động
 9. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ と: làm gì với ai
 10. [Ngữ Pháp N5] ~に/ へ V : Chỉ hướng, Địa điểm, Thời điểm, Mục đích
 11. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ も:Cũng, Đến Mức, Đến Cả
 12. [Ngữ Pháp N5] ~で V : Tại, Ở, Vì, Bằng, Với ( khoảng thời gian)
 13. [Ngữ Pháp N5] Cách sử dụng vĩ tố よ | ね | な N5 Nâng cao
 14. [Ngữ Pháp N5] Cách sử dụng vĩ tố の/だい/かい:À? Thế? Vậy? Đâu? Hả? N5 Nâng cao
 15. Tất tần tật về cách Đếm trong Tiếng Nhật N5 Nâng cao
 16. [Ngữ Pháp N5] Chỉ thị từ これ/それ/あれ:Cái này, cái đó, cái kia
 17. [Ngữ Pháp N5] Chỉ thị từ ここ | そこ | あそこ:Đây, đó, kia
 18. [Ngữ Pháp N5] こちら | そちら | あちら:Đây / Đó / Kia
 19. [Ngữ pháp N5] Phân biệt こ、そ、あ、ど
 20. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ から
 21. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ まで
 22. [Ngữ pháp N5] ~から~まで : Từ… đến…
 23. [Ngữ Pháp N5] ~ から : Vì ~ nên ~
 24. [Ngữ pháp N5] Kiến thức cơ bản về Tính từ
 25. [Ngữ Pháp N5] Thể phủ định của tính từ
 26. [Ngữ Pháp N5] ~けど:Tuy…nhưng… / Nhưng mà… N5 Nâng cao
 27. [Ngữ Pháp N5] いつ/いつですか:Khi nào N5 Nâng cao
 28. [Ngữ Pháp N5] ~ がじょうず/ へた:Giỏi, kém…
 29. [Ngữ pháp N5] あまり〜ない/あんまり~ない : Không…lắm
 30. [Ngữ pháp N5] ぜんぜん ~ ない : Hoàn toàn không…/ Chẳng chút…nào
 31. [Ngữ pháp N5] なかなか~ない : Mãi mà không thể làm gì
 32. [Ngữ Pháp N5] V ます/ V ません:Sẽ, đang…
 33. [Ngữ Pháp N5] ました|ませんでした:Đã…
 34. [Ngữ Pháp N5] 「Thời gian」にVます:Vào lúc… N5 Nâng cao
 35. [Ngữ Pháp N5] か~か:Hoặc, hay N5 Nâng cao
 36. [Ngữ pháp N5] 一緒に…ませんか? Anh/ chị cùng …. với tôi không?
 37. [Ngữ pháp N5] ~があります:Có (gì đó) ở đâu đó
 38. [Ngữ Pháp N5] ~がいます:Có (người/động vật) ở đâu đó
 39. [Ngữ pháp N5] ~いらっしゃる/いらっしゃいます: Có – Ở – Đang ở – Đi – Đến N5 Nâng cao
 40. [Ngữ Pháp N5] ~の上/下/左/右/中/外/前/後ろ : Ở trên, dưới, trái, phải, trong, ngoài, trước , sau… N5 Nâng cao
 41. [Ngữ Pháp N5] に~回 : Diễn tả số lần N5 Nâng cao
 42. [Ngữ Pháp N5] ~ がすきです:Thích… N5 Nâng cao
 43. [Ngữ Pháp N5] ~ましょう:Chúng ta hãy cùng…
 44. [Ngữ Pháp N5] ~ましょうか?:Tôi làm…hộ cho bạn nhé
 45. [Ngữ Pháp N5] ~がほしいです:Tôi muốn CÁI GÌ ĐÓ…
 46. [Ngữ Pháp N5] たい/たいです: [Tôi] Muốn làm gì đó…
 47. [Ngữ Pháp N5] ~くします / にします:Làm cho… N5 Nâng cao
 48. [Ngữ Pháp N5] [Địa điểm] を V にいきます:Đi đến….để làm mục đích gì
 49. [Ngữ Pháp N5] Các Nhóm Động Từ Trong Tiếng Nhật
 50. [Ngữ Pháp N5] Cách Chia Thể て Trong Tiếng Nhật
 51. [Ngữ Pháp N5] ~てください:Hãy (làm gì) (yêu cầu người đối diện làm gì)
 52. [Ngữ Pháp N5] ~かた:Cách… (Làm gì đó)
 53. [Ngữ Pháp N5] ~をください/おねがいします:Hãy, làm ơn N5 Nâng cao
 54. [Ngữ Pháp N5] V ないでください:(Xin) Đừng / Không
 55. [Ngữ Pháp N5-N4] ~ でしょう/だろう:Có lẽ…. N5 Nâng cao
 56. [Ngữ Pháp N5] Vてもいいです(か):Được phép làm gì (không?)
 57. [Ngữ Pháp N5-N4] しか~ない:Chỉ… N5 Nâng cao
 58. [Ngữ Pháp N5] Vてはいけません : Không được phép làm gì
 59. [Ngữ Pháp N5] ~ なくてもいいです :Không phải, không cần ~ (làm gì)
 60. [Ngữ Pháp N5] Cách Chia Thể ない Trong Tiếng Nhật
 61. [Ngữ Pháp N5] V なければなりません : Phải làm gì…
 62. [Ngữ Pháp N5] 「Thể ない」といけない/だめだ : Không… thì không…/ Phải…
 63. [Ngữ Pháp N5] ~なくてはいけない/なくちゃいけない : Không thể không, Phải làm gì đó…
 64. [Ngữ Pháp N5] ~だけ : Chỉ có…
 65. [Ngữ Pháp N5] Phân biệt だけ/しか~ない N5 Nâng cao
 66. [Ngữ Pháp N5] のが~:Danh từ hóa động từ / Thích việc (làm gì)
 67. [Ngữ Pháp N5] のを~:Danh từ hóa động từ
 68. [Ngữ pháp N5-N4] ~あとで/あとに:Sau…/ Sau khi (đã)…/ Chút nữa… N5 Nâng cao
 69. [Ngữ Pháp N5] のは~ : Danh từ hóa động từ/ Tính từ
 70. [Ngữ Pháp N5] もう~ました:Đã…xong rồi…
 71. [Ngữ pháp N5-N4] ~ので~: Bởi vì ~ nên ~
 72. [Ngữ pháp N5-N4] まだ~ていません:Vẫn chưa… N5 Nâng cao
 73. [Ngữ Pháp N5] のほうが~より~ : …Hơn là …
 74. [Ngữ Pháp N5-N4] ~ Vてみてください:Xin hãy thử… N5 Nâng cao
 75. [Ngữ Pháp N5-N4] ~ Vてみてもいいですか:Dù thử…cũng được phải không? N5 Nâng cao
 76. [Ngữ pháp N5] ~ほど~ない:Không bằng – Không…như – Không tới mức N5 Nâng cao
 77. [Ngữ Pháp N5-N4] ~ やります:Cho – Làm – Chơi
 78. [Ngữ Pháp N5] ~と同じ/と同じです:Giống – Giống như – Cùng N5 Nâng cao
 79. [Phân biệt – So sánh] Phân biệt てあげる/てくれる/てもらう N5 Nâng cao
 80. [Ngữ Pháp N5] と同じくらい~です:Như, cỡ, cùng… N5 Nâng cao
 81. [Ngữ Pháp N5] ~のなかでいちばん:Trong…thì…là nhất
 82. [Ngữ Pháp N5] ~もらいます/もらう:Nhận…
 83. [Ngữ Pháp N5] ~くれます/くれる:Cho, tặng…
 84. [Ngữ Pháp N5] ~あげます/あげる:Cho, tặng…
 85. [Ngữ Pháp N5-N4] ~てやります/てやる:Làm…cho N5 Nâng cao
 86. [Ngữ Pháp N5] Cách chia Thể từ điển (Thể る) trong Tiếng Nhật
 87. [Ngữ Pháp N5] ~ なります : Trở nên, Trở thành
 88. [Ngữ pháp N5] ~も~ない~:Cho dù…cũng không
 89. [Ngữ pháp N5] ~たり ~たりする : Nào là…Nào là… / Lúc thì…Lúc thì…
 90. Phân biệt あげる | さしあげる | やる N5 Nâng cao
 91. [Ngữ pháp N5] ~している:Đang làm gì (thể tiếp diễn)
 92. [Ngữ pháp N5] V ないことがある N5 Nâng cao
 93. [Ngữ pháp N5] Cách chia thể た trong Tiếng Nhật
 94. [Ngữ pháp N5] V たことがあります:Đã từng, Chưa từng (Làm gì)
 95. [Ngữ pháp N5] ~ や ~ など : Như là … và … (liệt kê không đầy đủ) / Chẳng hạn… / Như…chẳng hạn
 96. [Ngữ pháp N5] ~まえに : Trước…/ Trước khi…
 97. [Ngữ pháp N5] ~てから~:Sau khi…/ Từ khi…
 98. [Ngữ pháp N5]~とき:Lúc – Khi
 99. [Ngữ Pháp N5]~でしょう:Phải không…, đúng không…
 100. [Ngữ Pháp N5]~とおもいます:Tôi nghĩ rằng, Cho rằng, Nghĩ là, Nhớ là
 101. [Ngữ Pháp N5]~といいます:Nói rằng / Nói là
 102. [Ngữ Pháp N5] いかがですか/いかがでしょうか:…thế nào? N5 Nâng cao
 103. [Ngữ Pháp N5] Thể ngắn/ Thể thông thường
 104. [Ngữ Pháp N5] ~である là gì ? N5 Nâng cao
 105. [Ngữ Pháp N5] Cách sử dụng 「お」 「ご」 N5 Nâng cao