Điểm cho phần GOI (語彙):TỪ VỰNG
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Điểm cho phần BUNPO(文法):NGỮ PHÁP
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Điểm cho phần DOKKAI(読解):ĐỌC
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Điểm cho phần CHOUKAI(聴解):NGHE
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng
Số câu đúng

TÍNH ĐIỂM

Kết quả

Điểm tổng: ... Điểm
Điểm kiến thức Ngôn Ngữ & Đọc hiểu: ... Điểm
Điểm Nghe hiểu: ... Điểm

KẾT QUẢ

Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N5
Điểm tổng: Trên 80 điểm (Tối đa: 180 điểm)
Điểm kiến thức Ngôn Ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120 điểm)
Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)