Nội dung khóa học
Luyện tập ví dụ – [Ngữ pháp N3] ほど~はない/くらい~はない/ぐらい~はない:Không có … nào bằng…/ Không có … hơn là …
Tham gia đoạn hội thoại
error: Dữ liệu trên Tiengnhatdongian.com đã được bảo vệ !