1. [Ngữ Pháp N4] ~んです
 2. [Ngữ pháp N4-N3] ~ ところです:Sắp…, Đang…, Vừa mới diễn ra việc gì đó
 3. [Ngữ pháp N3, N4] ~ とおりだ/とおりに/どおり:Đúng như…/ Theo đúng… N4 Nâng cao
 4. [Ngữ pháp N4-N3] ~ ば ~ ほど:Càng…càng… N4 Nâng cao
 5. [Ngữ pháp N4] ~ていただけませんか:Làm ơn …cho tôi có được không?
 6. [Ngữ pháp N4] Câu điều kiện ~たら
 7. [Ngữ pháp N4] ~たらいいですか:Tôi nên…
 8. Cách chia thể Khả Năng trong tiếng nhật
 9. [Ngữ Pháp N4] Sử dụng thể Khả Năng trong tiếng nhật
 10. [Ngữ pháp N4] ~ながら:Vừa…vừa…
 11. [Ngữ pháp N4] ~し、~し:Vừa… Vừa…(liệt kê)
 12. [Ngữ pháp N4] ~てしまいました:Lỡ…Mất rồi/Xong, xong rồi
 13. [Ngữ pháp N4] Tự động từ và tha động từ
 14. [Ngữ pháp N4] ~てある/ てあります:Có – Sẵn rồi – Đã có – Được sẵn rồi
 15. [Ngữ pháp N4] So sánh 「てある」và 「ている」
 16. [Ngữ pháp N4] ~ておきます:Sẵn – Trước – Để nguyên như thế
 17. [Ngữ pháp N4] Phân biệt「もう」 và「まだ」
 18. [Ngữ pháp N4] Cách chia động từ thể ý chí / ý hướng
 19. [Ngữ pháp N4] Động từ thể ý chí + とおもいます/おもっています
 20. [Ngữ pháp N4] ~つもりです:Sẽ, Định Làm Gì…
 21. [Ngữ pháp N4] ~ 予定です:Dự định/ kế hoạch…
 22. [Ngữ pháp N4] Phân biệt 「ようと思います」「つもりです」và「予定です」
 23. [Ngữ pháp N4] ~ほうがいいです:Nên – Không nên…
 24. [Ngữ pháp N4] ~てもかまわない:…Cũng không sao (Cho phép) N4 Nâng cao
 25. [Ngữ pháp N5] ~いらっしゃる/いらっしゃいます: Có – Ở – Đang ở – Đi – Đến
 26. [Ngữ Pháp N5-N4] ~ でしょう/だろう:Có lẽ….
 27. [Ngữ pháp N4] ~かもしれません:Có thể – có lẽ – Không biết chừng…
 28. [Ngữ Pháp N5-N4] しか~ない:Chỉ…, chỉ có…, chỉ còn…
 29. [Ngữ pháp N4] Thể Cấm Đoán, Cấm Chỉ trong Tiếng Nhật
 30. [Ngữ pháp N4] Thể Mệnh Lệnh trong Tiếng Nhật
 31. [Ngữ pháp N4] と読みます/と書いてあります: Đọc là …/ Viết là …
 32. [Ngữ pháp N4] ~ という意味です:Nghĩa là…
 33. [Ngữ pháp N4] ~と言っている:Nói rằng – Cho rằng… N4 Nâng cao
 34. [Ngữ pháp N4] ~と言いました/ と言っていました: (Ai đó) đã nói rằng/ là …
 35. [Ngữ pháp N4] と伝えていただけませんか:Có thể nói/ nhắn lại … được không?
 36. [Ngữ pháp N5-N4] ~あとで/あとに:Sau…/ Sau khi (đã)…/ Chút nữa…
 37. [Ngữ pháp N4] Cách chia thể điều kiện ~ば
 38. [Ngữ pháp N4] Phân biệt Câu điều kiện「~たら」và「~ば」
 39. [Ngữ pháp N4] ~ たらどうですか:Sao không…?
 40. [Ngữ pháp N4-N3] Các cách sử dụng いい
 41. [Ngữ pháp N4] ~ ようになる/ ~ なくなる:Trở nên có thể/ không thể…
 42. [Ngữ pháp N4-N3] ~ということ/ということを/ということが/ということは:Rằng – Việc – Chuyện N4 Nâng cao
 43. [Ngữ pháp N3, N4] ~なければ~ない:Nếu không…thì… N4 Nâng cao
 44. [Ngữ pháp N4] ~とか ~とか:Như là…/ hay là…
 45. Cách chia thể Bị Động trong tiếng nhật
 46. [Ngữ pháp N3, N4] ~ 以前/以前に:Trước đây/ Trước kia/ Trước (thời điểm)/ Trước khi nói tới… N4 Nâng cao
 47. [Ngữ pháp N4] ~ によって:Do, bởi…
 48. [Ngữ pháp N4] のは/のが/のを:Danh từ hóa động từ
 49. [Ngữ pháp N4] Phân biệt cách danh từ hóa động từ với 「の」và 「こと」
 50. [Ngữ pháp N4-N3] Cách sử dụng て/で:Sau đó thì…/ Vừa…vừa…/ Vì..nên… N4 Nâng cao
 51. [Ngữ pháp N5-N4] ~ので~: Bởi vì ~ nên ~
 52. [Ngữ pháp N5-N4] まだ~ていません:Vẫn chưa…
 53. [Ngữ Pháp N4] Phân biệt から/ので/て:Vì…nên / Bởi vì…nên / Do…nên
 54. [Ngữ pháp N4] ~途中で:Trên đường/ giữa chừng…
 55. [Ngữ Pháp N4] Câu hỏi có từ để hỏi「~か」:Ai/ Cái gì/ Vì sao/ Khi nào …
 56. [Ngữ Pháp N4] Câu hỏi lựa chọn có – không「~かどうか」:Có … hay không
 57. [Ngữ pháp N4] ~ てみる/てみます:Thử làm gì đó
 58. [Ngữ Pháp N5-N4] ~ Vてみてください:Xin hãy thử…
 59. [Ngữ Pháp N5-N4] ~ Vてみてもいいですか:Dù thử…cũng được phải không?
 60. [Ngữ Pháp N4] Danh từ hóa tính từ trong Tiếng nhật
 61. [Ngữ Pháp N5-N4] ~ やります:Cho – Làm – Chơi
 62. [Ngữ Pháp N4] Tổng hợp cách dùng ~てあげます/ てくれます/ もらいます
 63. [Phân biệt – So sánh] Phân biệt てあげる/てくれる/てもらう
 64. Làm chủ cách nói “Cho” và “Nhận” trong tiếng Nhật
 65. [Ngữ pháp N4] ~ ために:Để làm gì/ Vì cái gì …
 66. [Ngữ pháp N4] ~ のに:Cho…, để…
 67. [Ngữ pháp N4] ~ そうに/そうな/そうです:Trông có vẻ – Dường như…
 68. [Ngữ pháp N4] ~ てきます:Làm gì đó rồi quay lại
 69. [Ngữ pháp N4] ~すぎる/すぎます: Quá…
 70. [Ngữ pháp N4] ~やすい : Dễ làm gì
 71. [Ngữ pháp N3-N4] Những cách dùng cơ bản của ように/ないように:Để, Để Không / Hãy, Hãy đừng / Mong cho, Cầu cho, Chúc cho / Trông có vẻ như là … N4 Nâng cao
 72. [Ngữ pháp N4-N3] ~ ようにする:Cố gắng, Tìm cách N4 Nâng cao
 73. [Ngữ pháp N4, N3] Cách dùng Thể bị động trong tiếng nhật N4 Nâng cao
 74. [Ngữ pháp N4] ~にくい : Khó làm gì
 75. [Ngữ pháp N4] ~ にする:Chọn – Quyết định
 76. [Ngữ pháp N4] ~ 場合は:Trường hợp…thì
 77. [Ngữ pháp N4] ~ のに:Thế mà…/ Vậy mà…
 78. [Ngữ pháp N4] ~ たばかりです:Vừa mới – Mới…
 79. [Ngữ pháp N4] Phân biệt「~たところ」 và 「~たばかり」
 80. [Ngữ pháp N4-N3] ~ はずです: Chắc hẳn là, nhất định là N4 Nâng cao
 81. [Ngữ Pháp N4] ~ そうです:Nghe nói…/ Theo…Thì…
 82. [Ngữ pháp N4] ~ ようです:Hình như – Trông có vẻ…
 83. [Ngữ pháp N4] ~ がする/がします:Có mùi, Có tiếng, Có cảm giác
 84. [Ngữ pháp N4] ~ には:Đối với ai…/ Đối với cái gì…
 85. Cách chia Thể Sai Khiến trong Tiếng Nhật
 86. [Ngữ Pháp N5-N4] ~てやります/てやる:Làm…cho
 87. Phân biệt あげる | さしあげる | やる N4 Nâng cao
 88. [Ngữ pháp N4, N3] Cách dùng Thể sai khiến trong Tiếng nhật N4 Nâng cao
 89. [Ngữ pháp N4] ~させていただけませんか:Cho phép tôi…có được không?
 90. [Ngữ pháp N4-N3] ~させてください:Xin cho tôi…/ Hãy cho phép tôi…/ Xin được phép… N4 Nâng cao
 91. [Ngữ pháp N4] Cách sử dụng Tôn Kính Ngữ trong Tiếng Nhật
 92. [Ngữ pháp N4] Cách sử dụng Khiêm Nhường Ngữ trong Tiếng Nhật