1. [Ngữ pháp N3] ~うちに:Trước khi…/ Nhân lúc…/ Khi còn… – Trong lúc…/ Trong khi (Đang)…
 2. [Ngữ pháp N3] ~ あいだ:Trong lúc…/ Trong khi…/ Trong thời gian… thì … (suốt, liên tục)
 3. [Ngữ pháp N3] ~ あいだに:Trong lúc…/ Trong khi…/ Trong thời gian… thì … (nhanh chóng, trong thời gian ngắn)
 4. [Ngữ pháp N3] Phân biệt あいだに và うちに
 5. [Ngữ pháp N3] Phân biệt あいだ và あいだに:Trong lúc…/ Trong khi…/ Trong thời gian… thì …
 6. [Ngữ pháp N3-N2] ~ てからでないと/ てからでなければ:Nếu chưa…thì sẽ…/ Nếu không…thì sẽ…/ Chỉ sau khi…thì mới…
 7. [Ngữ pháp N4-N3] ~ ところです:Sắp…, Đang…, Vừa mới diễn ra việc gì đó
 8. [Ngữ pháp N3] ~ところに/へ/を/で:Đúng lúc, trong lúc… Thì…
 9. [Ngữ pháp N3, N4] ~ とおりだ/とおりに/どおり:Đúng như…/ Theo đúng…
 10. [Ngữ pháp N3] ~ によって/により/による:Bằng, Qua, Thông qua, Vì, Do, Bởi, Phụ thuộc vào, Thay đổi theo…
 11. [Ngữ pháp N3] ~ たびに:Cứ mỗi khi, mỗi lần… là…
 12. [Ngữ pháp N4-N3] ~ ば ~ ほど:Càng…càng…
 13. [Ngữ pháp N3-N2] ~ くらい/ぐらい:Đến mức – Đến độ…/ Ít ra – Tối thiểu…/ Cỡ – Chỉ cỡ – Chỉ mới…
 14. [Ngữ pháp N3] ~ ほど/ほどだ:Đến mức…/ Đến độ…
 15. [Ngữ pháp N3] ほど~はない/くらい~はない/ぐらい~はない:Không có … nào bằng…/ Không có … hơn là …
 16. [Ngữ pháp N3-N2] 〜 くらいなら/ぐらいなら:Nếu phải …thì thà … còn hơn/ Nếu so với … thì … vẫn hơn
 17. [Ngữ pháp N3-N2] ~ に限る:…Là nhất /…Là tốt nhất / Chỉ…Là nhất/ Chẳng có gì bằng…
 18. [Ngữ pháp N3-N2] ~いったい:Không biết là…/ Vậy thì…/ Rốt cuộc…
 19. [Ngữ pháp N3-N2] ~ てしょうがない:Không thể chịu nổi / không biết phải làm sao / không sao ngăn được…/ vô cùng
 20. [Ngữ pháp N3] ~という + N:Là…/ Rằng…/ Cho rằng…/ Nói rằng…
 21. [Ngữ pháp N3] せいぜい:Tối đa / Hết mức / Nhiều lắm cũng chỉ / Gắng lắm cũng chỉ…
 22. [Ngữ pháp N3] あとは~だけ:Chỉ còn…nữa (là xong)
 23. [Ngữ pháp N3] ~ だけでいい:Chỉ cần … là được/ là đủ.
 24. [Ngữ pháp N3] ~てもらえない/ てくれない?:…Cho tôi có được không? / Giúp tôi…với
 25. [Ngữ pháp N3] ~ても~ても:(Dù có)…bao nhiêu (lần đi nữa) thì vẫn…/ …Hoài cũng vẫn…
 26. [Ngữ pháp N3] ~どうせ~:Đằng nào thì.. / Dù thế nào thì.. / Dù thế nào đi nữa thì…
 27. [Ngữ pháp N3] ~ちゃ/じゃ:Phải – Không được – Không phải
 28. [Ngữ pháp N3] ~とても~ない:Không thể nào mà…
 29. [Ngữ pháp N3] ~に慣れる:Quen với….
 30. [Ngữ pháp N3] ~てはだめだ/ちゃだめだ/じゃだめだ:Không được…
 31. [Ngữ pháp N3] どうしても~ない:Không cách nào…được / Không cách gì mà…
 32. [Ngữ pháp N3] どうしても ~:Dẫu thế nào cũng muốn… / Bằng mọi cách / Bằng mọi giá…
 33. [Ngữ pháp N3] ~ そのくせ:Dù vậy – Vậy mà – Thế nhưng (lại)
 34. [Ngữ pháp N3] ~ てしかたがない:Không thể chịu nổi / hết sức / vô cùng /…ơi là…
 35. [Ngữ pháp N3] ~ ことがある/ こともある:Có lúc – Có khi – Thỉnh thoảng
 36. [Ngữ pháp N3] ~ というのは ~ : Cái gọi là … nghĩa là …
 37. [Ngữ pháp N3] ~ いうものだ:Là…, chính là …
 38. [Ngữ pháp N3] ~ ということだ:Có nghĩa là – Tóm lại là – Tức là – Nghe nói là…
 39. [Ngữ pháp N3] ~ というと : Nói đến…
 40. [Ngữ pháp N3] と言われている:Người ta nói rằng…/ Được cho rằng….
 41. [Ngữ pháp N3] Thể mệnh lệnh + と言われる/ 注意される:Bị nhắc, bị bảo là phải làm gì hoặc không được làm gì
 42. [Ngữ pháp N3] ~ てくれと頼まれる/ 言われる:Được/bị ai bảo, nhờ vả, hay yêu cầu, nhắc nhở làm hoặc không làm gì
 43. [Ngữ pháp N3] ~ ないで、~ なくて、~ ず、~ ずに:Vì không…nên/…Mà không…/ Không…mà…
 44. [Ngữ pháp N3] いくら~ても:Dù có…bao nhiêu/ đến đâu đi nữa (thì)…
 45. [Ngữ pháp N3-N2] たとえ~ても:Dù cho…đi nữa / Cho dù…đi nữa…(thì)
 46. [Ngữ pháp N3-N2] ~なんか~ものか:Tuyệt đối không…(những chuyện như thế)/ Làm gì mà có…
 47. [Ngữ pháp N3-N2] ~たりなんかして:Chẳng hạn… / Này kia chẳng hạn…
 48. [Ngữ pháp N3-N2] ~やなんか:…Và đại loại / …Hay đại loại / Hay này kia/ Hay này nọ
 49. [Ngữ pháp N3-N2] ~かなんか:…Hay cái gì đó /…Hay gì đó
 50. [Ngữ pháp N3-N2] ~なんか~ない/なんか~いない:Không…/ Không có…đâu
 51. [Ngữ pháp N3] ~こと: Phải – Không được…
 52. [Ngữ pháp N3-N2] ~など~ものか:Không thể nào…được
 53. [Ngữ pháp N3] ~など~ない:Này nọ / Này kia / Chẳng…chút nào
 54. [Ngữ pháp N3] ~ にしては:Dù…/ Tuy…nhưng / Tuy… vậy mà…
 55. [Ngữ pháp N3] ~ としたら/ とすれば:Giả sử – Nếu… Thì…
 56. [Ngữ pháp N3] ~ べきだ/ べきではない:Nên – Cần – Phải làm việc gì..
 57. [Ngữ pháp N3] ~ ついでに:Nhân tiện – Tiện thể – Sẵn tiện – Nhân lúc – Nhân dịp
 58. [Ngữ pháp N3-N2] ~ もしないで : Hoàn toàn không …
 59. [Ngữ pháp N3-N2] ~もせずに : Mà không – Mà chẳng
 60. [Ngữ pháp N3-N2] ~ たとたん (に):Vừa mới…/ Ngay khi…thì…
 61. [Ngữ pháp N3] ~ まま:Vẫn – Cứ để nguyên như thế – Theo như
 62. [Ngữ pháp N3] ~ っぱなし:Suốt – Cứ nguyên như thế
 63. [Ngữ pháp N3] ~ ふりをする:Giả vờ – Tỏ vẻ
 64. [Ngữ pháp N3] ~ おかげで/おかげだ/おかげか:Nhờ vào, nhờ có… mà…
 65. [Ngữ pháp N3] ~ なんて:Cái thứ như/ Cái gọi là …
 66. [Ngữ pháp N3] ~ なんか:Ví dụ như…/ Chẳng hạn như …
 67. [Ngữ pháp N3] ~ ということだ:Nghe nói là…
 68. [Ngữ pháp N3] ~ ことだ/ないことだ:Nên/ không nên làm gì
 69. [Ngữ pháp N3] ~ ことだ:Cảm giác thật là…/ Thật là …
 70. [Ngữ pháp N3-N2] ~ ことか:Thật là…biết mấy, Không biết tới cỡ nào, Không biết bao nhiêu, Cực kỳ, Vô cùng
 71. [Ngữ pháp N3] ~ っけ/だっけ:Hình như – Có phải…đúng không nhỉ?
 72. [Ngữ pháp N3] ~ んだって/なんだって:Nghe nói là …
 73. [Ngữ pháp N3] 〜 なぜなら(ば)~からだ : Lý do là vì…/ Nguyên nhân là vì…/ Bởi vì…
 74. [Ngữ pháp N3] ~ならば : Nếu…
 75. [Ngữ pháp N3] ~ はもちろん:…Thì đương nhiên rồi…
 76. [Ngữ pháp N3] ~ に比べて:So với…
 77. [Ngữ pháp N3] に対して/に対する:Đối với…/ Ngược lại, trái lại…/ Cho mỗi….
 78. [Ngữ pháp N3] ~ あげる/ ~ あがる:Vừa xong, vừa hoàn thành
 79. [Ngữ pháp N3] ~ かける/ かけの/ かけだ:Đang – Đang làm giữa chừng
 80. [Ngữ pháp N3] ~ ば (いい) と思う:Hy vọng…/ Mong muốn…/ …thì tốt biết mấy
 81. [Ngữ pháp N3] ~ ばよかった:Phải chi – Giá mà – Lẽ ra nên
 82. [Ngữ pháp N3] ~ まで:Cho đến khi, đến tận, đến mức, thậm chí
 83. [Ngữ pháp N3-N2] ~ から ~ にかけて:Từ… đến…/ Trong suốt …/ Suốt từ…đến…
 84. [Ngữ pháp N3] もしかしたら/もしかすると ~ かもしれない: Có lẽ là, Không biết chừng là
 85. [Ngữ pháp N3] だけど:Nhưng, tuy nhiên…
 86. [Ngữ pháp N3] ~ ところが:Nhưng, tuy nhiên
 87. [Ngữ pháp N3] ですから/ だから:Do đó, vì vậy…
 88. [Ngữ pháp N3] ~ ところで:Thế còn, nhân tiện, tiện thể
 89. [Ngữ pháp N3] もし~ たなら:Nếu như, giả dụ như
 90. [Ngữ pháp N3] ~ ことにする:Quyết định làm gì/ không làm gì
 91. [Ngữ pháp N3] ~ ことにしている:Luôn cố gắng – Quyết tâm – Có lệ là – Tập thói quen
 92. [Ngữ pháp N3] ~ ないことはない/ ないこともない:Cũng không hẳn, không hoàn toàn là không…
 93. [Ngữ pháp N3] ~ たところ:Sau khi…thì…/ Khi…thì…
 94. [Ngữ pháp N3] ~ ところだった:Suýt nữa thì…/ Suýt chút nữa là…
 95. [Ngữ pháp N3] ~ わけじゃない/ わけではない:Không hẳn là, không có nghĩa là…
 96. [Ngữ pháp N3] ~ ないわけにはいかない:Không thể không, đành phải, buộc phải…
 97. [Ngữ pháp N3] ~ わけにはいかない/わけにもいかない:Không thể…
 98. [Ngữ pháp N3] ~ 決して~ ない:Nhất quyết, nhất đinh, tuyệt đối không…
 99. [Ngữ pháp N3] ~ めったに~ ない:Hầu như không, hiếm khi
 100. [Ngữ pháp N3] すこしも~ ない/ちっとも ~ ない:Một chút cũng không, không … chút nào, hoàn toàn không
 101. [Ngữ pháp N3] ~ それと/ あと:Và, thêm nữa, sau đó thì …
 102. [Ngữ pháp N3] ~ それとも:Hoặc, hoặc là, hay là
 103. [Ngữ pháp N3] ~ 全く~ ない:Hoàn toàn không…
 104. [Ngữ pháp N3] ~ わけがない/わけはない:Chả có lý do gì, không lý nào, làm sao mà…
 105. [Ngữ pháp N3] ~ はずがない/はずはない:Làm gì có chuyện – Chắc chắn là không có chuyện – Làm sao mà… – Lẽ nào
 106. [Ngữ pháp N3-N2] ~ としては:Với…(vị trí/quan điểm) thì… / Xét theo…, Xét về…
 107. [Ngữ pháp N3-N2] ~ わけだ:Thảo nào, thì ra là thế, thì ra đó là lý do …
 108. [Ngữ pháp N3] ~終わる:Kết thúc, xong…
 109. [Ngữ pháp N3] ~始める:Bắt đầu (làm gì đó)
 110. [Ngữ pháp N3-N2] ~ てはじめて:Kể từ khi bắt đầu/ Chỉ sau khi…mới …
 111. [Ngữ pháp N3-N2] ~ さえ ~ ば:Chỉ cần… thì…/ Chỉ cần…là đủ/ Miễn là… thì…
 112. [Ngữ pháp N3] ~ ことは~が:Việc ~ thì không phủ định nhưng…
 113. [Ngữ pháp N3] ~ けれども、~ けれど:Tuy/ Mặc dù … nhưng…
 114. [Ngữ pháp N3] ~ ことになっている/ ことになった:Đã được quyết định, Theo quy định là…
 115. [Ngữ pháp N3] もし ~ としても/ としたって:Ngay cả nếu, thậm chí nếu/ dù cho…
 116. [Ngữ pháp N3] まるで ~ よう/ みたい:Cứ như thể là…
 117. [Ngữ pháp N3] ~ とはかぎらない: Không nhất thiết, không hẳn là…/ Không phải lúc nào cũng…
 118. [Ngữ pháp N3] ~ において/における:Tại/ trong/ ở…
 119. [Ngữ pháp N3] ~ かな:Liệu có / Có… không nhỉ?
 120. [Ngữ pháp N3] ~ たらいいのに/ばいいのに:Ước gì – Phải chi – Giá mà – Lẽ ra đã (…thì tốt biết mấy)
 121. [Ngữ pháp N3] ~ たて:Vừa mới xong, còn mới, còn tươi
 122. [Ngữ pháp N3] ~ きる:Hết – Hoàn toàn – Hoàn tất – Cắt đứt
 123. [Ngữ pháp N3] 〜 その結果 : Kết quả là, kết cục là
 124. [Ngữ pháp N3] 〜 ため (に) :Vì, bởi, do …
 125. [Ngữ pháp N3] 〜 つまり: Hay nói cách khác là…
 126. [Ngữ pháp N3] ~ もの/もん/だもん: Bởi vì, do …
 127. [Ngữ pháp N3] ~ しかない:Đành phải, Chỉ còn cách là…
 128. [Ngữ pháp N3] ~ ことはない:Không cần, Không việc gì phải
 129. [Ngữ pháp N3] Cách dùng ほど、 くらい
 130. [Ngữ pháp N3] ~ にかわって/にかわり:Thay cho….
 131. [Ngữ pháp N3] ~ せいで/ せいだ/ せいか:Do, bởi, tại
 132. [Ngữ pháp N3] ~ かわりに:Thay vì, thay cho, Đổi lại
 133. [Ngữ pháp N3] ~ くせに:Mặc dù … Nhưng/ Vậy mà/ Thế mà …
 134. [Ngữ pháp N3-N2] ~ わりに(は):Dù/ Tuy … nhưng …, Tương đối…so với, Khá…so với
 135. [Ngữ pháp N3] ~ にとって:Đối với/ theo … thì…
 136. [Ngữ pháp N3] ~ てほしい:Muốn ai đó làm gì
 137. [Ngữ pháp N3] ~たがる:Muốn – Thích
 138. [Ngữ pháp N3] ~ きり:Chỉ – Chỉ có
 139. Phân biệt まま/っぱなし
 140. [Ngữ pháp N3] ~ たものだ:(Tôi nhớ) Thường hay…
 141. [Ngữ pháp N3-N2] ~ としても:Cho dù…/ Cho dẫu…/ Dẫu cho…
 142. [Ngữ pháp N2] ~ にせよ:Cho dù – Dù cho – Ngay cả
 143. [Ngữ pháp N3-N2] ~ にしても:Cho dù/ dẫu cho/ ngay cả … thì cũng …
 144. [Ngữ pháp N3] ~ として/ としても/ としての:Với tư cách là…/ Dưới danh nghĩa là…/ Như là…/ Đứng trên lập trường của …
 145. [Ngữ pháp N3] どんなに ~ことか:Thật là, Cực kỳ, Biết bao, Làm sao!
 146. [Ngữ pháp N3] どんなに~ても:Dẫu cho…cũng – Dù cho…cũng
 147. [Ngữ pháp N3] ~ ても/でも/たって/だって:Dù…/ Dù có…/ Dù…nhưng…/ Cho dù… đi chăng nữa thì cũng …
 148. [Ngữ pháp N3] ~ ように言う:Hãy bảo (ai đó làm/hoặc không làm gì đó)/ Yêu cầu (đề nghị…) ai đó (làm/hoặc không)
 149. [Ngữ pháp N3] ~ ように言われる/ように頼まれる/ように注意される:Được, bị nói là…/ Được, bị bảo là…/ Được, bị yêu cầu là…
 150. [Ngữ pháp N3] ~ てごらん : Hãy (thử)/ Sao không thử
 151. [Ngữ pháp N3] ~ といっても ~ : Cho dù, mặc dù, dẫu có nói là … nhưng..
 152. [Ngữ pháp N3-N2] ~ ことから/ところから : Do…/ Vì…/ Bởi… (từ thực tế)
 153. [Ngữ pháp N3-N2] ~ にしろ : Dù/ Dẫu cho/ Dẫu cho/ Dù cho/ Dù là… (đi nữa)
 154. [Ngữ pháp N3-N2] ~ といえば / といったら ~ : Nói đến…thì, Nhắc…mới nhớ
 155. [Ngữ pháp N3] ~ というの/ということ/という ~ : Cái việc, chuyện (mà) …
 156. [Ngữ pháp N3] ~ というより/というか ~ : Đúng hơn là – Nói đúng hơn là
 157. [Ngữ pháp N3] N1 + という + N2 : Cái gọi là…
 158. [Ngữ pháp N3] Danh từ hoá động từ và tính từ trong tiếng Nhật
 159. [Ngữ pháp N3] ~ によれば/ ~ によると:Theo, dựa theo…
 160. [Ngữ pháp N3] ~ について/については:Liên quan đến… / Liên quan tới… / Về…
 161. [Ngữ pháp N3] ~ に関して:Liên quan đến… / Liên quan tới… / Về…
 162. [Ngữ pháp N3] ~ からこそ: Chính vì, chính bởi
 163. [Ngữ pháp N3] ~ さえ/でさえ:Ngay cả…/ Đến cả (cũng) / Thậm chí….
 164. [Ngữ pháp N3] ~ こそ:Chính là, chính vì
 165. [Ngữ pháp N3] ~ だけしか ~ ない:Chỉ… mà thôi
 166. [Ngữ pháp N3] ~ばかり:Chỉ toàn là…,…suốt, Vừa…
 167. [Ngữ pháp N3] ~ ようとしない:Không chịu – Không có ý định…
 168. [Ngữ pháp N3-N2] ~ ようとする:Sắp – Định – Tính – Đang cố
 169. [Ngữ pháp N4, N3]~ようと思います/ようと思っています:Sẽ…/ Định sẽ..
 170. [Ngữ pháp N3] Tổng hợp cách dùng của ように/ような
 171. Phân biệt らしい/っぽい/みたい/よう
 172. [Ngữ pháp N3] ~ないと、~なくちゃ
 173. [Ngữ pháp N3] ~てしまった/てしまう/ちゃう/じゃう:Lỡ – Mất – Rồi/ Xong – Xong rồi – Cho xong – Cho rồi
 174. [Ngữ pháp N3] ~みたい:giống như, hình như là
 175. [Ngữ pháp N4-N3] Các cách sử dụng いい
 176. [Ngữ pháp N3] ~らしい:Cảm thấy như là, giống như là
 177. [Ngữ pháp N4-N3] ~ということ/ということを/ということが/ということは:Rằng – Việc – Chuyện
 178. [Ngữ pháp N3, N4] ~なければ~ない:Nếu không…thì…
 179. [Ngữ pháp N3, N4] ~ 以前/以前に:Trước đây/ Trước kia/ Trước (thời điểm)/ Trước khi nói tới…
 180. [Ngữ pháp N3] ~っぽい:Như, có cảm giác, gần giống
 181. [Ngữ pháp N3] ~ておく/とく:Sẵn – Trước – Để nguyên như thế
 182. [Ngữ pháp N3-N4] Những cách dùng cơ bản của ように/ないように:Để, Để Không / Hãy, Hãy đừng / Mong cho, Cầu cho, Chúc cho / Trông có vẻ như là …
 183. [Ngữ pháp N3] ~ 以下:Trở xuống, Dưới, Dưới quyền, Không bằng, Như sau, Như dưới đây
 184. [Ngữ pháp N4-N3] ~ ようにする:Cố gắng, Tìm cách
 185. [Ngữ pháp N4, N3] Cách dùng Thể bị động trong tiếng nhật
 186. [Ngữ pháp N3] ~ ようになる/ないようになる
 187. [Ngữ pháp N3] ~ つもりだった : Đã định làm…mà lại
 188. [Ngữ pháp N3] ~ ていく/てくる
 189. [Ngữ pháp N3] ~ ようになっている: (Máy móc) có chức năng là…
 190. [Ngữ pháp N3-N2] ~ に加えて:Không chỉ … mà còn, thêm vào đó, hơn nữa
 191. [Ngữ pháp N3] ~だろうと思う/だろうと思ったが:Tôi nghĩ có lẽ…/ Tôi cho rằng có lẽ…/ Tôi cứ nghĩ có lẽ là…(thế mà)/ Tôi cứ tưởng…(thế mà)
 192. [Ngữ pháp N3] ~ んじゃない/ のではないだろうか:không phải là … hay sao?
 193. [Ngữ pháp N3, N2] ~ だらけ:Toàn là – đầy…
 194. [Ngữ pháp N3, N2] ~ にすぎない:Chỉ là…/ Chỉ đơn giản là…/ Chỉ là…không hơn không kém
 195. [Ngữ pháp N3] ~ くらい/ぐらい:Khoảng – Cỡ – Chừng
 196. [Ngữ pháp N3-N2] ~ことになる:Sẽ – Nghĩa là – Có nghĩa là
 197. [Ngữ pháp N3] ~つもりで:Xem như đã – Xem như là…/ Với ý định…
 198. [Ngữ pháp N3-N2] ~は~くらいだ/~のは~くらいのものだ:Chỉ là…mà thôi / Chỉ cỡ…mà thôi / Chỉ…mới
 199. [Ngữ pháp N3-N2] 〜 中心に/ 中心にして/ 中心として:Đứng đầu, xung quanh, chủ yếu, trọng tâm là…
 200. [Ngữ pháp N3-N2] 〜 をはじめ/はじめとして:Tiêu biểu như là, trước tiên là, trước hết là
 201. [Ngữ pháp N3] ~ にわたって/ にわたり/ にわたる:Suốt, khắp, trải suốt, trải dài
 202. [Ngữ pháp N3] ~ に違いない:Chắc chắn, Chắn hẳn, hẳn là, nhất định là…
 203. [Ngữ pháp N3] ~ がちだ/がちの/がちな:Thường hay – Hay
 204. [Ngữ pháp N3] ~ ぎみ:Có vẻ hơi, có cảm giác…
 205. [Ngữ pháp N3] ~ きれる/きれない:Có thể hoàn thành… – Hết…/ Không thể hoàn thành… – Không Thể…Hết – Không Xuể
 206. [Ngữ pháp N3] ~ に反して | に反する:Trái với… – Ngược lại với…
 207. [Ngữ pháp N3] ~ 切る:Hết – Hoàn toàn – Hoàn tất – Cắt đứt – Chấm dứt
 208. [Ngữ pháp N3] ~ からには/からは:Một khi đã…thì sẽ, Bởi vì…nên
 209. [Ngữ pháp N3] ~ ほど:Thường…hơn
 210. [Ngữ pháp N3-N2] ~ につれて:Càng…càng…
 211. [Ngữ pháp N3-N2] ~ にむけて:Hướng đến, Nhắm đến
 212. [Ngữ pháp N3-N2] ~ むけに/むけだ/むけの:Dành cho – Hướng đến
 213. Phân biệt を通じて và を通して
 214. [Ngữ pháp N3-N2] ~ に伴って/に伴い/に伴う:Cùng với…/đồng thời với…
 215. Phân biệt につれて, にしたがって, とともに, にともなって
 216. [Ngữ pháp N3-N2] ~ に決まっている:Chắc chắn, nhất định…
 217. [Ngữ pháp N3-N2] ~ を通じて/通して:Thông qua…, Trong suốt….
 218. [Ngữ pháp N3-N2] ~ 向き/向きの/向きだ:Phù hợp với, dành cho, hướng…
 219. Phân biệt 「に違いない」và「はずです」
 220. [Ngữ pháp N3-N2] ~ にしたがって/にしたがい:Theo – Càng…càng.. – Đi cùng với…thì
 221. [Ngữ pháp N3-N2] ~ とともに:Cùng với – đồng thời
 222. [Ngữ pháp N3-N2] ~ とか/とかで:Nghe nói là…/ Nghe đâu là…/ Hình như là…/ Nghe đâu vì…
 223. [Ngữ pháp N3-N2] ~ だけ:Hết mức có thể, chừng nào hay chừng đó, cho thỏa thích, tùy thích, muốn bao nhiêu thì bấy nhiêu…
 224. [Ngữ pháp N3-N2] ~ だけでなく/ だけじゃなくて:Không chỉ, không những…mà còn – Không chỉ…mà cả
 225. [Ngữ pháp N3] ~ ばかりでなく:Không chỉ, không những … mà còn
 226. [Ngữ pháp N3-N2] ようがない/ようもない :Không có cách nào mà…
 227. [Ngữ pháp N3] ~ 最中に/最中だ:Đang lúc, Ngay trong lúc, Đúng lúc vào
 228. [Ngữ pháp N3-N2] ~ て以来:Kể từ sau khi…
 229. [Ngữ pháp N3-N2]~ には/とは:Để mà…/ Có nghĩa là…
 230. [Ngữ pháp N3-N2] ~ ばかりだ:Ngày càng…/ Cứ ngày càng…/ Cứ dần…/ Không ngừng…
 231. [Ngữ pháp N3-N2] ~ ばかりだ: Chỉ còn… (làm V là xong)
 232. [Ngữ pháp N3-N2] 一方/ 一方で/ 一方だ:Ngày càng…
 233. [Ngữ pháp N3-N2] ~ よりほかはない/ よりほかない/ よりほかしかたがない:Chỉ còn cách…/ Không còn cách nào khác hơn là…
 234. [Ngữ pháp N3-N2] ~ をもとに:Dựa trên – Căn cứ trên
 235. [Ngữ pháp N3-N2] ~ に基づいて/ に基づき:Dựa trên, dựa vào, Dựa theo…
 236. [Ngữ pháp N3-N2] ~ はもとより:Thì là đương nhiên, tất nhiên rồi – thì đã đành…
 237. [Ngữ pháp N3-N2] ~ ものだから/もので:Vì, Tại vì…
 238. [Ngữ pháp N3-N2] ~ ものか/もんか/ものですか:Không đời nào…/ Nhất định không…/ Không…đâu
 239. [Ngữ pháp N3-N2] ~はずだった:Lẽ ra thì… / Theo dự định thì đã phải… / Cứ nghĩ là…
 240. [Ngữ pháp N3-N2] ~ たまらない:Không chịu nổi, không chịu được, rất, vô cùng…
 241. [Ngữ pháp N3-N2] ~ やら ~ やら:Vừa…vừa/ Nào là…nào là
 242. [Ngữ pháp N3] ~たげる:(Làm gì) Cho…/ (Làm gì) Giúp cho…
 243. [Ngữ pháp N3-N2] ~とかなんとかいう:Là…Hay gì đó/ Dường như, nghe đâu…Có nói rằng…
 244. [Ngữ pháp N3-N2] ~とかなんとか:…Hay gì đó/ Nói tới nói lui / Nói tóm lại
 245. [Ngữ pháp N3-N2] ~ように見える:Trông có vẻ (như là) / Trông cứ như…
 246. [Ngữ pháp N3-N2] ~ てならない:Không chịu nổi, hết sức, vô cùng, …ơi là……
 247. [Ngữ pháp N3-N2] ~反面:Nhưng mặt khác – Nhưng ngược lại – Nhưng đồng thời
 248. [Ngữ pháp N3-N2] ~ からといって/からって: Cho dù… thì cũng không hẳn
 249. [Ngữ pháp N3-N2] ~ をこめて: Với tất cả / Dồn cả / Chứa chan
 250. [Ngữ pháp N3-N2] ~ と見えて/と見える: Dường như…./Trông có vẻ / Có vẻ như… / (Có vẻ như)…thì phải
 251. [Ngữ pháp N3-N2] ~ をきっかけに/きっかけとして: Nhờ…mà…/ Từ…mà…/ Nhân dịp… / Nhân cơ hội…
 252. [Ngữ pháp N3-N2] ~ ばかりか:Không chỉ…mà còn…/ Không những…mà còn…/ Không chỉ…mà đến cả
 253. [Ngữ pháp N3-N2] ~ に限って:Riêng / chỉ đúng vào / chỉ những lúc / chỉ những khi / chỉ riêng (ai đó)
 254. [Ngữ pháp N3-N2] ~ に限る/に限り/に限って:Chỉ / chỉ dành cho / chỉ riêng / chỉ giới hạn trong
 255. [Ngữ pháp N3-N2] ~ 際は/際に: Khi / Lúc / Trong trường hợp / Nhân dịp
 256. [Ngữ pháp N3-N2] ~ 上(に): Hơn nữa, bên cạnh đó, thêm vào đó, Đã…lại còn…, Không chỉ…mà còn…
 257. [Ngữ pháp N3-N2] 〜 ながら/ながらも:Tuy…nhưng/ Dù là…nhưng/ Mặc dù…nhưng
 258. [Ngữ pháp N3-N2] 〜 だけに:Vì … nên/ Chính vì…nên/ Chính vì…nên lại càng…hơn
 259. [Ngữ pháp N3-N2] ~ ことに/ことには: Thật là… – Thật…làm sao
 260. [Ngữ pháp N3-N2] ~ おそれがある:E là, e rằng, sợ rằng, có khả năng là (điều gì đó không tốt sẽ xảy ra)
 261. [Ngữ pháp N3-N2] ~ てみせる: Cho xem / Cho mà xem
 262. [Ngữ pháp N4-N3] ~ はずです: Chắc hẳn là, nhất định là
 263. [Ngữ pháp N4, N3] Cách dùng Thể sai khiến trong Tiếng nhật
 264. [Ngữ pháp N3] ~上がる:…Lên (hướng lên) / …Cả lên (mức độ cực đoan) / Đã…xong (hoàn thành)
 265. [Ngữ pháp N3] ~などする/などと言う:Chẳng hạn / Nào là
 266. [Ngữ pháp N3] Các cách dùng của より:Hơn…/ Từ…/ Bởi…, Theo…
 267. [Ngữ pháp N3] なかなか~:Khá là…/ Mãi mà…
 268. [Ngữ pháp N3] ~むしろ:Ngược lại – Trái lại / Hơn là… – Thà là…còn hơn – Có khi là…còn hơn
 269. [Ngữ pháp N3] ~すでに:Đã…/ Đã…rồi / Trước đây…
 270. [Ngữ pháp N3] ~つい:Lỡ…/ Bất giác…/ Vô tình…/ Mặc dù…nhưng…/ Vừa…/ Mới…
 271. [Ngữ pháp N3] ~さらに:Càng…/ …Hơn / Lại…/ Thêm…/ Chẳng…chút nào
 272. [Ngữ pháp N4-N3] ~させてください:Xin cho tôi…/ Hãy cho phép tôi…/ Xin được phép…