[Ngữ pháp N3] ~ ようになる/ないようになる


Cấu trúc Cách dùng / Ý nghĩa ① Diễn tả sự thay đổi từ trạng thái không thể sang có thể ....