Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 29

bình luận JLPT N4, Học từ vựng, Từ vụng N4, (5/5)
Đăng ký JLPT online 12/2024
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ Vựng Hán Tự Âm Hán Nghĩa
あきます
 [ドアが~]
開きます KHAI mở [cửa ~]
しまります
 [ドアが~]
閉まります BẾ đóng [cửa ~]
つきます
 [でんきが~]
つきます
[電気が~]
ĐIỆN KHÍ sáng [điện ~]
きえます
 [でんきが~]
消えます
[電気が~]
TIÊU
ĐIỆN KHÍ
tắt [điện ~]
こみます
「みちが~」
込みます
「道が」
VÀO
ĐẠO
động, tắc [đường ~]
すきます
「みちが~」
「道が」 ĐẠO vắng, thoáng [đường ~]
こわれます
 [いすが~]
壊れます HOẠI hỏng [cái ghế bị ~]
われます
 [コップが~]
割れます CÁT vỡ [cái cốc bị ~]
おれます
 [きが~]
折れます
[木が~]
TRIẾT
MỘC
gãy [cái cây bị ~]
やぶれます
 [かみが~]
破れます
[紙が~]
PHÁ
CHỈ
rách [tờ giấy bị ~]
よごれます
 [ふくが~]
汚れます
[服が~]
Ô
PHỤC
bẩn [quần áo bị ~]
つきます
 [ポケットが~]
付きます PHÓ có, có gắn, có kèm theo [túi]
はずれます
 [ボタンが~]
外れます NGOẠI tuột, bung [cái cúc bị ~]
とまります
 [くるまが~]
止まります CHỈ dừng [thang máy ~]
まちがえます     nhầm, sai
おとします 落とします LẠC đánh rơi
かかります
 [かぎが~]
掛かります QUẢI khóa [chìa khóa ~]
[お]さら [お]皿 MÃNH cái đĩa
[お]ちゃわん     cái bát
コップ     cái cốc
ガラス     thủy tinh (glass)
ふくろ ĐẠI cái túi
さいふ 財布 TÀI BỐ cái ví
えだ CHI cành cây
えきいん 駅員 DỊCH VIÊN nhân viên nhà ga
このへん この辺 BIÊN xung quanh đây, gần đây
~へん ~辺 BIÊN xung quanh chỗ ~, chỗ ~
このくらい     khoảng ngần này, cỡ khoảng như thế này
おさきにどうぞ。 お先にどうぞ。 TIÊN Xin mời anh/chị đi trước.
「ああ、」よかった     ồ, may quá
会話(かいわ)
いま電車でんしゃ đoàn tàu vừa rồi
わすもの vật để quên
がわ phía ~, bên ~
ポケット túi áo, túi quần (pocket)
おぼえていません。 Tôi không nhớ.
網棚あみだな giá lưới, giá hành lý (trên tàu)
たし nếu không lầm thì
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
()(もの)
地震じしん động đất
かべ bức tường
はり kim đồng hồ
します chỉ
駅前えきまえ khu vực trước nhà ga
たおれます đổ
西にし tây, phía tây
ほう hướng, phương hướng

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm