[Phân biệt – So sánh] Phân biệt てあげる/てくれる/てもらう


Nếu「あげます」、「くれます」và 「もらいます」mang ý nghĩa là “cho/tặng”, “được cho/được tặng” hay “nhận” cái gì đó (xem lại cách dùng 3 động ....

Phân biệt そう Và げ:Trông Có Vẻ…


Trước tiên, ta hãy cũng xem lại cách sử dụng của 2 cấu trúc này qua 2 bài viết sau:[Ngữ ....

Phân biệt につれて, にしたがって, とともに, にともなって


Sau đây là bảng tóm tắt về sự khác nhau trong cách sử dụng của các cấu trúc ngữ pháp ....

Phân biệt を通じて và を通して


So sánh – phân biệt cách sử dụng を通とおしてvà を通つうじて Hiện nay trong tiếng Nhật hiện đại cũng như trong hầu hết ....

Phân biệt 「に違いない」và「はずです」


Trước khi đi Phân biệt 「に違いない」và「はずです」, ta cùng xem lại 2 bài viết về 「に違いない」và「はずです」 Cả 「に違いない」và「はずです」đều có nghĩa là ....

[Ngữ pháp N5] Phân biệt こ、そ、あ、ど


Phân biệt: これ、それ、あれ、どれ この、その、あの、どの ここ、そこ、あそこ、どこ こっち、そっち、あっち、どっち こちら、そちら、あちら、どちら Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ ....

[Ngữ pháp N4] Phân biệt「~たところ」 và 「~たばかり」


Ta cùng tìm hiểu lại cách sử dụng của 「~たところ」 và 「~たばかり」 Phân biệt「~たところ」 và 「~たばかり」 1.Hai mẫu câu  này ....

[Ngữ pháp N4] Phân biệt cách danh từ hóa động từ với 「の」và 「こと」


Ở phần ngữ pháp N5, chúng ta đã học danh từ hóa động từ bằng cách thêm 「こと」 vào sau ....

[Ngữ pháp N4] Phân biệt 「ようと思います」「つもりです」và「予定です」


Trước tiên ta cùng tìm hiểu qua về 3 cấu trúc ngữ pháp 「ようと思おもいます」、「つもりです」và「予定よていです」 với các bài viết dưới đây ....

[Ngữ pháp N4] ~つもりです:Sẽ, Định Làm Gì…


Cấu trúc [Động từ thể từ điển] + つもりです[Động từ thể từ điển] + つもりはありません/つもりはない[Động từ thể ない] + つもりです ....