[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 2


STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa 17 日 Nhật mặt trời 18 月 Nguyệt mặt trăng 19 火 Hỏa ....

[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 1


STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa 1 一 Nhất 1 2 二 Nhị 2 3 三 Tam 3 4 ....