Giới trí thức tiếng nhật là gì?

bình luận Từ điển Việt Nhật, (5/5)
Từ điển việt nhật

Giới trí thức trong tiếng nhật là

インテリ

VÍ DỤ
非常ひじょうにインテリ な両親りょうしんもとまれる
sinh ra trong một gia đình trí thức

彼女かのじょは インテリ よりおとこらしい タイプ がきだ
cô ta thích kiểu ra dáng đàn ông thật sự hơn là kiểu trí thức

かれはかなりの インテリ にえる
anh ta trông khá là trí thức

Trên đây, Tiếng Nhật Đơn Giản đã giới thiệu xong về nghĩa của từ Giới trí thức trong tiếng nhật. Mời các bạn cùng tham khảo thêm nhiều từ vựng khác trong chuyên mục Từ Điển Việt Nhật