phiên âm cách đọc chữ hán tiếng nhật là gì?

bình luận Từ điển Việt Nhật, (5/5)
Từ điển việt nhật

phiên âm cách đọc chữ hán trong tiếng nhật là

おく仮名がな

VÍ DỤ
そのおく仮名がな間違まちがっています。
cách phiên âm đó đã sai rồi

Trên đây, Tiếng Nhật Đơn Giản đã giới thiệu xong về nghĩa của từ phiên âm cách đọc chữ hán trong tiếng nhật. Mời các bạn cùng tham khảo thêm nhiều từ vựng khác trong chuyên mục Từ Điển Việt Nhật