tăng mạnh, làm mạnh lên tiếng nhật là gì?

bình luận Từ điển Việt Nhật, (5/5)
Từ điển việt nhật

tăng mạnh, làm mạnh lên trong tiếng nhật là

つよめる

VÍ DỤ

つよめてください。
hãy cho to lửa lên

Trên đây, Tiếng Nhật Đơn Giản đã giới thiệu xong về nghĩa của từ tăng mạnh, làm mạnh lên trong tiếng nhật. Mời các bạn cùng tham khảo thêm nhiều từ vựng khác trong chuyên mục Từ Điển Việt Nhật