[Ngữ pháp N2-N1] ~ を踏まえて:Dựa trên – Căn cứ trên – Trên cơ sở

bình luận JLPT N1, Ngữ pháp N2, Ngữ Pháp N1, JLPT N2, (5/5)
Cấu trúc

Danh từ + をまえ/まえて

Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Sử dụng diễn đạt ý nghĩa: “lựa chọn một việc nào đó, tài liệu nào đó để làm căn cứ, làm tiền đề, làm cơ sở phán đoán để thực hiện một việc khác”.
  • ② Đây là cách nói mang tính văn viết và trong lối nói trang trọng.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① あつめたデータまえてレポートを作成さくせいする。
→ Tôi sẽ viết báo cáo dựa trên những dữ liệu đã thu thập được.
 
② 今回こんかい事業じぎょう失敗しっぱいという事実じじつまえて、わがしゃつぎ事業計画じぎょうけいかくてなければならない。
→ Chúng ta phải lên kế hoạch cho dự án tiếp theo trên cơ sở rút kinh nghiệm về sự thất bại của dự án vừa qua.
 
③ 社長しゃちょうがあいさつのなかべた決意けついまえて社員一人しゃいんひとりひとりが行動こうどう目的もくてきとう。
→ Mỗi nhân viên hãy có những hành động và mục tiêu của mình căn cứ trên những quyết tâm mà ngài giám đốc đã phát biểu.
 
④ 現在げんざい状況じょうきょうまえて今後こんご計画けいかくかんがなお必要ひつようがある。
→ Chúng ta cần phải xem xét lại kế hoạch sắp tới trên cơ sở của tình hình hiện nay.
 
⑤ 消費者しょうひしゃ意見いけんまえて商品開発しょうひんかいはつをしましょう。
→ Chúng ta hãy phát triển sản phẩm mới dựa trên các ý kiến của người tiêu dùng.
 
⑥ 先行研究せんこうけんきゅうまえて卒論そつろんのテーマをめる。
→ Tôi sẽ quyết định đề tài luận văn tốt nghiệp của mình trên cơ sở xem xét các nghiên cứu trước đó.
 
⑦ アンケート結果けっかまえて業務ぎょうむ改善かいぜんしたいとおもいます。
→ Chúng tôi muốn cải thiện dịch vụ của mình dựa trên kết quả khảo sát.
 
⑧ 被害ひがい実態じったいまえて対策たいさくこうじなければならない。
→ Chúng ta phải thảo luận biện pháp căn cứ trên tình hình thiệt hại thực tế.
 
⑨ 政府方針せいふほうしんまえた研究協力けんきゅうきょうりょく取組とりくみ推進すいしんする。
→ Chúng tôi sẽ thúc đẩy các nổ lực trong hợp tác nghiên cứu căn cứ trên các chính sách của chính phủ.

⑩ 先行せんこう研究けんきゅうまえて論文ろんぶんく。
→ Dựa vào nghiên cứu trước đây để viết luận văn.

⑪ 「今回こんかい失敗しっぱいまえてつぎはどうすべきか をかんがえてみます」
→ Dựa trên thất bại lần này, hãy nghĩ xem lần sau nên làm thế nào.

⑫ 会議かいぎでは前回ぜんかいまでの議論ぎろんまえて、さらに内容ないようふかめたはないがおこなわれた。
→ Từ thất bại lần này, ta sẽ suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

⑬ 両足りょうあし大地だいちまえてつ。
→ Dẫm mạnh lên mặt đất bằng cả hai chân.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ khóa: 

wofumae

wofumaete


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm