[Ngữ Pháp N5] Trợ từ まで:Đến…


Cấu trúc 「Thời gian/Không gian」+  まで  Cách dùng / Ý nghĩa Được sử dụng để trình bày thời gian hoặc ....

[Ngữ Pháp N5] Trợ từ を : Chỉ Đối Tượng Của Hành Động, Xuống xe, Rời đi…


Cách dùng Trợ từ を trong Tiếng Nhật ra sao? Cùng tìm hiểu với Tiếng Nhật Đơn Giản nhé ! Mục ....

[Ngữ Pháp N5] Trợ từ へ:Chỉ hướng di chuyển, hướng về, tới


Cách dùng Trợ từ へ trong Tiếng Nhật ra sao? Cùng tìm hiểu với Tiếng Nhật Đơn Giản nhé ! Mục ....

[Ngữ Pháp N5] Trợ từ が:Là…, Thì…, Nhưng…


Cách dùng Trợ từ が trong Tiếng Nhật ra sao? Cùng tìm hiểu với Tiếng Nhật Đơn Giản nhé ! Mục ....

[Ngữ Pháp N5] Trợ từ で:Tại, Ở, Bằng, Với ( khoảng thời gian), Vừa…vừa…


Cách dùng Trợ từ で trong Tiếng Nhật ra sao? Cùng tìm hiểu với Tiếng Nhật Đơn Giản nhé ! Mục ....

[Ngữ Pháp N5] Trợ từ に:Vào lúc, Để…, Nhận…, Cho…


Cách dùng Trợ từ に trong Tiếng Nhật ra sao? Cùng tìm hiểu với Tiếng Nhật Đơn Giản nhé ! Mục ....

[Ngữ Pháp N5] Trợ từ か:… Phải không?


Cách dùng Trợ từ か trong Tiếng Nhật ra sao? Cùng tìm hiểu với Tiếng Nhật Đơn Giản nhé ! Mục ....

[Ngữ Pháp N5] Trợ từ も:Cũng…, Đến Mức…, Đến Cả…, Không…chút nào


Cách dùng Trợ từ も trong Tiếng Nhật ra sao? Cùng tìm hiểu với Tiếng Nhật Đơn Giản nhé ! Mục ....

[Ngữ Pháp N5] Trợ từ の:Của…


Cách dùng Trợ từ の trong Tiếng Nhật ra sao? Cùng tìm hiểu với Tiếng Nhật Đơn Giản nhé ! Mục ....

[Ngữ Pháp N5] Trợ từ と:Làm gì với ai, Liệt kê…


Cách dùng Trợ từ と trong Tiếng Nhật ra sao? Cùng tìm hiểu với Tiếng Nhật Đơn Giản nhé ! Mục ....